Общи условия за кампанията

„КАЧИ ТРАНСФОРМАЦИЯ“

Настоящите Официални правила (“Официални правила“) определят начина на провеждане на кампанията „Качи трансформация“ (“Кампанията“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „КАЧИ ТРАНСФОРМАЦИЯ“

Организатор на Кампанията е „Оргахим” АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ 21 (по-долу за краткост Организатор). Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява предметните награди за печелившите участници в Кампанията.

С участието си в Кампанията участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила.

Официалните правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на интернет адрес:  https://transformacii2.spiritpaints.bg/

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

Кампанията се провежда в периода от 10 септември 2018 г. до 31 октомври 2018 г. включително. Всички опити за участие преди или след крайния срок се считат за невалидни.

Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в уеб страницата  https://transformacii2.spiritpaints.bg/

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служителите на Организатора и „Хъб Ахед“ ООД, както и членове на семействата на всички, посочени по-горе лица (родители, съпрузи, деца).

 

РАЗДЕЛ 4. НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са:

Прикачили две или повече снимки /във дигитален формат, позволяван от платформата – пр. JPG, PNG/ на адрес: https://transformacii2.spiritpaints.bg/ преди и след интериорна трансформация в дома си.

Под “интериорна трансформация“ Организаторът приема промяна в дома на Участника – ремонт, пребоядисване и смяна на мебелировка, както и всяка значима дейност, свързана с промяна на интериора на жилището, в което живее Участникът.

Всеки Участник може да участва чрез прикачване на поредица от снимки еднократно /един път/  в период на кампанията, като това се зачита за едно участие. В случай на повече от едно участие от един и същ Участник – за валидно ще се зачита само първото му участие.

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право, в случай, че бъде изтеглен, да получи наградата съгласно условията на настоящите Официални правила.

С прикачването на снимки в уеб страницата  https://transformacii2.spiritpaints.bg/  всеки Участник декларира, че е запознат с Официалните правила, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в условията и правилата на Кампанията, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, което става с публикуването им в уеб страницата https://transformacii2.spiritpaints.bg/.

Всеки Участник носи отговорност за коректното попълване на данните си при качване на снимки. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

Всеки Участник носи отговорност за качеството и типа снимки, които прикачва. Участниците, прикачили снимки с ниско/ недобро или силно компресирано/ качество, неотговарящи на темата и всякакви видове, които възпрепятстват тяхното ясно категоризиране към темата преди и след ремонт, промяна или друг вид трансформация в дома, нямат право на претенции за участие или получаване на награди.

Организаторът на Кампанията си запазва правото за незачитане на снимки, публикувани от Участник, в случай че съдържанието противоречи на действащите закони и разпоредби, свързани с авторските права, обществения ред, морала, провокира самонараняване или засяга правата на трети лица, като например: обидно или унизително съдържание, дискриминация, расизъм, ксенофобия, неприлично или непристойно съдържание, сцени с търговска или бизнес цел на други конкурентни компании, интелектуална собственост, както и при получено оплакване от трети лица, че се нарушават техни права. Този списък не е изчерпателен.

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Участието в кампанията не е обвързано с покупка.

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите от Кампанията са общо 6 ваучера за покупка на интериорни решения на стойност от по 50 лв /с ДДС/, предназначени съответно за 6 /шест/ печеливши.

Наградите ще бъдат раздадени на три пъти в три етапа по време на периода на Кампанията.

Етап 1:
Период за участие: 10-30.09.2018 г.
Обявяване на двамата спечелили: 1-5.10.2018 г.

Етап 2:
Период за участие: 1-14.10.2018 г.
Обявяване на двамата спечелили: 15-19.10.2018 г.

Етап 3:
Период за участие: 15-31.10.2018 г.
Обявяване на двамата спечелили: 5-9.11.2018 г.

Спрямо представения график ще бъдат избирани по двама печеливши участници измежду всички, качили снимки преди и след интериорната си трансформация и спазили условията за участие в съответния етап.  

Печелившите участници ще бъдат избрани на конкурсен принцип от екип на Организатора заедно с професионални интериорни дизайнери, партньори в Кампанията. Имената на интериорните дизайнери ще бъдат представени на адрес https://transformacii2.spiritpaints.bg/ 

Всеки Участник може да получи само една награда.

Списъкът на печелившите участници за даден етап ще бъде оповестяван на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/SpiritFinePaints/  до 5 работни дни след крайния срок на текущия етап от Кампанията.

С качването на снимки и попълването на регистрационна форма, участникът придобива право да участва и в следващите етапи на кампанията.

Участието във всеки следващ етап на Кампанията не изисква задължително участие в някой от или във всички предходни етапи.

След избирането на печелившите те ще бъдат уведомени писмено (с имейл), както и с телефонно обаждане на посочените от тях контакти в регистрационната форма.

За да получат наградата си, при осъществена връзка с организатора печелившите участници следва да предоставят данни за доставка – три имена, телефон за контакт и точен адрес. 

В случай че със спечелилия награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 5 работни дни, ще се проведе нов избор на печеливш, докато наградата не бъде предоставена на някого от участващите.

Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

 

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ КАМПАНИЯТА

Печелившите ще получават наградите до посочен от тях адрес чрез куриерска фирма и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с печелившия. Разходите за доставка са за сметка на Организатора.

Наградите се получават срещу предоставен документ за самоличност само и единствено с цел валидиране на подадените данни за доставка от спечелилия.

При неприемане на наградата след посещение и опит за връзка от куриера и  Организаторите (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организаторите и спечелилият Участник губи правото си да получи наградата. В този случай Организаторите не носят отговорност за непредоставянето на спечелената награда.

Организаторите нямат ангажимент да предоставят награда на спечелил Участник, предоставил непълни или неверни данни.

След определяне на печеливш участник и интериорна трансформация организаторът има право да изиска допълнителни снимки на трансформацията. При невъзможност, отказ или друго от страна на потребителя да предостави още снимки, доказващи интериорната промяна, организаторът е в правото си да дисквалифицира печелившия участник и на негово място да бъде избрана резерва.

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

Организаторите не се задължават да водят кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда,  за претенции, предявени след изтичане на срока на Кампанията или по други подобни поводи.

Организаторите не носят отговорност за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Кампанията, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторите са възложили услуги във връзка с Кампанията.

Без да се ограничава горното, Организаторите не носят отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения, както и поради предоставен от Участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

Организаторите не носят отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Официални правила на Кампанията или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред участниците и пред Организаторите за причинените им вреди и пропуснати ползи.

 

РАЗДЕЛ 9. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

 

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторите имат неотменимото право да променят правилата на Кампанията, в това число срокове за участие, награди, съдържание, както и да прекратяват Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с правилата на настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата, форсмажорни обстоятелства или по други причини, по преценка на Организаторите. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Решението по този раздел е само на Организаторите и изцяло по тяхна преценка, като за това Организаторите не дължат обяснение на участниците в Кампанията.

В случай на прекратяване на Кампанията преди изтичане на срока по раздел 2, Организаторите следва да публикуват съобщение за горното на https://transformacii2.spiritpaints.bg/ или на Facebook официалната страница: https://www.facebook.com/SpiritFinePaints/

В случай на предсрочно прекратяване на Кампанията, Организаторите се задължават единствено да положат разумни усилия за предаване на съответните награди на участниците, които вече са спечелили същите и не дължат каквито и да е други компенсации или обезщетения на участниците или на трети лица, на основание или във връзка с прекратяване на Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С прикачването на снимки преди и след интериорна трансформация на уеб страницата https://transformacii2.spiritpaints.bg/ всеки Участник доброволно дава съгласието си и упълномощава Оргахим и/или трето лице, на което Оргахим е възложило организацията на Кампанията да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на Кампанията при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

В случаите, в които Организаторът е предоставил организацията и управлението на Кампанията и съответно обработката на лични данни на участниците на трето лице, той се задължава да осигури спазването на законовите изисквания по отношение обработката на лични данни от страна на това трето лице и неговите служители.

Предоставените във връзка с кампанията лични данни се съхраняват при спазване на изискуемото ниво на сигурност за срок до изтичане на срока на кампанията и предоставяне на предвидените награди на печелившите участници.

С получаването на награда Участниците предоставят своето съгласие имената и образа им да бъдат използвани от Оргахим за маркетингови цели във връзка с Кампанията, като бъдат публикувани на уеб страницата на Spirit или включени в други аудио, печатни или видео материали, без да претендират допълнително заплащане от Оргахим.

Организаторът на Кампанията гарантира, че предоставените данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания, в частност Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение.

С регистрирането си за участие в Кампанията чрез прикачване на снимки и последващо изпращане на лично съобщение с необходимите данни за доставка на награда, Участникът се счита уведомен и дава изрично своето съгласие за събиране и обработване на личните му данни (три имена, телефон - мобилен или стационарен и адрес за доставка на наградата) от Организатора на Кампанията и/или негови партньори (включително „Хъб Ахед“ ООД и доставчици на куриерски услуги) при описаните в настоящите Официални правила и за целите на осъществяване на Кампанията, а именно:

  • с цел валидно участие в Кампанията,
  • за организиране и осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и за осъществяване на комуникация в тази връзка.

Участниците предоставят личните си данни, посочени по-горе, доброволно. Отказът да се предоставят личните данни води до невъзможност за участие в Кампанията и за получаване и използване на спечелена награда.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица освен ако това е необходимо за целите на настоящата Кампания или в случаите, когато това е предвидено в закон.

 

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Всеки потенциален правен спор между Организаторите на Кампанията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд. 

Настоящите Правила влизат в сила на 10.09.2018 г. и важат за целия период на провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Участващи продукти в кампанията

Всички разфасовки на SPIRIT интериорни бази за тониране - мат и сатен.

Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на услугата. С използването на сайтa, приемате тази употреба.